Tombola Preisser Saison 2023

Opziehlung vun den Preisser Foto vun Comité29 December 2023

Gudden Owend,
 
Joer geht op een Enn !
et sin nach eng 140 Lousen ze kréien !
164 Memberen vun potential 384 hun den Wee fonnt an Vespanascht fir sech een Lous oder den zweeten Lous ze secheren. Muer ass déi letzt Geleegenheet fir dest Joer !!!
Samsten 30/12 könnt dir vun 10-12:00 an 14:00-18:00 Geleegenheet notzen fir een Lous.
Den Comité wenscht Ierch een gudden Rutsch an daat neit Joer bleiwt Gesond an dass mir vill KM an 2024 zesummen maachen .
 
Fir den Comité
Dan Dos Santos