Clublokal

Siège:

32, rue Kleesenberg
L-4982 Reckange-sur-Mess
Tel: +352 621 576 606
 
Clublokal:
Vespanascht 
19, Huelstrooss
L-4980 Reckange-sur-Mess
 
Bankkontakt:
BIC/SWIFT: BCEELULL
IBAN: LU67 0019 3755 5346 5000
 
Google Maps:
 
216109970272c47aac724d5b042160374156c7_.jpeg